NL   EN  
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens afwijkende overeenkomst, door ons bevestigd op de orderbevestiging, binden onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden beide partijen en zullen zij voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de tussen partijen tot stand gekomen contractuele verhoudingen. Alle tekeningen, schetsen, schema’s en verschafte technische gegevens zijn onze eigendom en blijven, in gelijk welk geval, behouden aan onze firma. Zonder onze schriftelijke toestemming is kopiëring en/of overneming hiervan, hetzij gedeeltelijk of geheel, niet toegestaan, terwijl inzage aan derden niet mag worden doorgegeven. Door het aanvaarden van de goederen verbindt de klant er zich toe in te stemmen met onze verkoopsvoorwaarden.

 

1. OFFERTEN EN PRIJZEN:

 

Onze offerten verbinden ons niet: wij berekenen onze prijzen, steunend op de van kracht zijnde koers der vreemde munten, en het komt ons toe te herzien op het tijdstip van de levering, indien de pariteit van de geldwissel intussen mocht gewijzigd zijn. De BTW is ten laste van de koper.

Eender welke bestelling kan enkel als definitief worden aangezien na onze geschreven bevestiging.

Indien gewenst kan voor het voorschot een bankgarantie bekomen worden, de kostprijs bedraagt zevenhonderdvijftig euro.

 

 

2. LEVERINGSTERMIJNEN:

 

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en nemen pas aanvang indien wij over alle nodige technische gegevens beschikken, en de voorshot factuur betaald is.

Deze leveringstermijnen worden te goeder trouw gegeven, en wij doen al het mogelijke om ze te eerbiedigen. In de meeste gevallen echter hangen zij van af van de leveringstermijnen van onze leveranciers. Geen enkele bestelling kan vernietigd worden onder voorwendsel dat de gestelde leveringstermijnen niet geëerbiedigd werden, behalve na wederzijds akkoord. Behalve nadat wij dat schriftelijk bevestigden, zijn wij niet verplicht op grond van vertraging enige schadevergoeding te betalen. Iedere wijziging gedurende de uitvoering der bestelling, aan de karakteristieken van de producten aangebracht, zal een verlenging van de leveringstermijn tot gevolg hebben.

 

3. BETALINGEN:

 

Behalve in geval van bijzondere overeenkomst, worden de door ons geleverde goederen betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Behalve in geval van bijzondere overeenkomst, worden voorschotfacturen binnen de 8 dagen betaald na factuurdatum

Zoniet wordt de aanvang van de werken uitgesteld en kan dit de leveringsdatum in het gedrang brengen. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder kortingen of disconto.

Geen enkel geschil, geen enkele klacht, van welke aard ze ook mogen zijn, kan de invoerbaarheid der betaling opheffen.

Een intrest van 15% per jaar wordt van rechtswege aangerekend op de onbetaalde bedragen vanaf de vervaldag, zonder dat voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. De onbetaalde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van €25; De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betalingen door de koper.

 

4. WAARBORGEN:

 

De installatie heeft een garantieperiode van 24 maanden op werkuren en onderdelen met uitzondering van normale slijtage of foutief gebruik. Deze garantie wordt enkel gegeven wanneer onze facturen correct betaald zijn. De waarborg kan enkel tot gevolg hebben dat het defecte stuk vervangen of hersteld wordt. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor herstellings- of omvormingswerken door derden op ons materiaal uitgevoerd.

Indien de klant hetzij via een lastenboek, hetzij mondeling oplegt bepaalde types of merken van componenten te gebruiken die buiten de AMES standaard vallen, draagt AMES geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de goede werking, de capaciteit of de communicatie met deze componenten.

Algemeen kunnen we slechts aansprakelijk gesteld worden voor de waarborgen en verplichtingen door onze leveranciers tegenover onszelf aangegaan.

Productieverlies, schade en/of lichamelijk letsel bij gebruik van de goederen is steeds ten laste van de gebruiker.

 

5. VERVOER- EN LEVERINGSVERZEKERING:

 

Behoudens andersluidende bepalingen, gelden onze prijzen voor goederen vertrek Evergem. In principe wordt geen enkele klacht aanvaard na afloop van acht dagen na ontvangst van de goederen.

Deze laatsten worden altijd vervoerd op risico van de geadresseerde, behalve wanneer hij ons vraagt ze te verzekeren.

 

6. RECHTSBEVOEGDHEID:

 

Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.